NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Cảm Biến Lưu Lượng

Danh mục sản phẩm

Khoảng giá

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1FA10

Đánh giá trung bình

11.518.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Đánh giá trung bình

8.638.800 VNĐ

12.786.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Đánh giá trung bình

5.361.300 VNĐ

7.936.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

Cảm Biến Lưu Lượng

Lọc

SITRANS FM MAG 1100 DN80 - 7ME6110-3MA10-1AA2

Đánh giá trung bình

67.734.000 VNĐ

67.734.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN100 - 7ME6110-3TA10-1AA2

Đánh giá trung bình

83.206.000 VNĐ

83.206.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN100 - 7ME6140-3TA20-2AA1

Đánh giá trung bình

80.038.000 VNĐ

80.038.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100HT DN15 - 7ME6120-1VA20-2AA4-Z N02

Đánh giá trung bình

62.587.000 VNĐ

62.587.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100HT DN25 - 7ME6120-2DA20-2AA4-Z N02

Đánh giá trung bình

62.587.000 VNĐ

62.587.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100HT DN40 - 7ME6120-2RA20-2AA4-Z N02

Đánh giá trung bình

71.389.000 VNĐ

71.389.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100HT DN50 - 7ME6120-2YA20-2AA4-Z N02

Đánh giá trung bình

77.754.000 VNĐ

77.754.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100HT DN80 - 7ME6120-3MA20-2AA4-Z N02

Đánh giá trung bình

96.150.000 VNĐ

96.150.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100HT DN100 - 7ME6120-3TA20-2AA4-Z N02

Đánh giá trung bình

107.540.000 VNĐ

107.540.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN2 - 7ME6110-1DA20-2AA2

Đánh giá trung bình

45.745.000 VNĐ

45.745.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN3 - 7ME6110-1HA20-2AA2

Đánh giá trung bình

45.745.000 VNĐ

45.745.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN6 - 7ME6110-1MA20-2AA2

Đánh giá trung bình

39.989.000 VNĐ

39.989.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN10 - 7ME6140-1RA20-2AA1

Đánh giá trung bình

39.989.000 VNĐ

39.989.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN15 - 7ME6140-1VA20-2AA1

Đánh giá trung bình

39.989.000 VNĐ

39.989.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN25 - 7ME6140-2DA20-2AA1

Đánh giá trung bình

39.989.000 VNĐ

39.989.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN40 - 7ME6140-2RA20-2AA1

Đánh giá trung bình

47.237.000 VNĐ

47.237.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN50 - 7ME6140-2YA20-2AA1

Đánh giá trung bình

54.730.000 VNĐ

54.730.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN65 - 7ME6140-3FA20-2AA1

Đánh giá trung bình

57.988.000 VNĐ

57.988.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN80 - 7ME6140-3MA20-2AA1

Đánh giá trung bình

61.339.000 VNĐ

61.339.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN15 PN40 - 7ME6310-1VF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

56.374.000 VNĐ

56.374.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN25 PN40 - 7ME6310-2DF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

51.288.000 VNĐ

51.288.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN40 PN40 - 7ME6310-2RF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

52.201.000 VNĐ

52.201.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN50 PN40 - 7ME6310-2YF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

52.902.000 VNĐ

52.902.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN65 PN16 - 7ME6310-3FC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

53.633.000 VNĐ

53.633.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN80 PN16 - 7ME6310-3MC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

54.516.000 VNĐ

54.516.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN100 PN16 - 7ME6310-3TC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

57.227.000 VNĐ

57.227.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN125 PN16 - 7ME6310-4BC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

65.785.000 VNĐ

65.785.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN150 PN16 - 7ME6310-4HC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

78.333.000 VNĐ

78.333.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN200 PN10 - 7ME6310-4PB13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

109.855.000 VNĐ

109.855.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN300 PN10 - 7ME6310-5DB13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

211.578.000 VNĐ

211.578.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN15 PN40 - 7ME6340-1VF13-2AA2

Đánh giá trung bình

54.303.000 VNĐ

54.303.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN25 PN40 - 7ME6340-2DF13-2AA2

Đánh giá trung bình

49.400.000 VNĐ

49.400.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN40 PN40 - 7ME6340-2RF13-2AA2

Đánh giá trung bình

50.313.000 VNĐ

50.313.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN50 PN40 - 7ME6340-2YF13-2AA2

Đánh giá trung bình

50.983.000 VNĐ

50.983.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN65 PN16 - 7ME6340-3FC13-2AA2

Đánh giá trung bình

51.653.000 VNĐ

51.653.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN80 PN16 - 7ME6340-3MC13-2AA2

Đánh giá trung bình

52.537.000 VNĐ

52.537.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN100 PN16 - 7ME6340-3TC13-2AA2

Đánh giá trung bình

55.125.000 VNĐ

55.125.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN125 PN16 - 7ME6340-4BC13-2AA2

Đánh giá trung bình

63.379.000 VNĐ

63.379.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN150 PN16 - 7ME6340-4HC13-2AA2

Đánh giá trung bình

75.348.000 VNĐ

75.348.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN200 PN10 - 7ME6340-4PB13-2AA2

Đánh giá trung bình

105.743.000 VNĐ

105.743.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN250 PN10 - 7ME6340-4VB13-2AA2

Đánh giá trung bình

144.635.000 VNĐ

144.635.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN300 PN10 - 7ME6340-5DB13-2AA2

Đánh giá trung bình

203.507.000 VNĐ

203.507.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN15 PN40 NBR - 7ME6520-1VF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

31.674.000 VNĐ

31.674.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN25 PN40 NBR - 7ME6520-2DF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

31.674.000 VNĐ

31.674.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN40 PN40 NBR - 7ME6520-2RF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

32.101.000 VNĐ

32.101.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN50 PN16 NBR - 7ME6520-2YC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

33.136.000 VNĐ

33.136.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN65 PN16 NBR - 7ME6520-3FC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

33.502.000 VNĐ

33.502.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN80 PN16 NBR - 7ME6520-3MC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

33.806.000 VNĐ

33.806.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN100 PN16 NBR - 7ME6520-3TC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

35.299.000 VNĐ

35.299.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN125 PN16 NBR - 7ME6520-4BC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

41.481.000 VNĐ

41.481.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN150 PN16 NBR - 7ME6520-4HC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

47.116.000 VNĐ

47.116.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN200 PN10 NBR - 7ME6520-4PB13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

54.760.000 VNĐ

54.760.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN250 PN10 NBR - 7ME6520-4VB13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

67.734.000 VNĐ

67.734.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN300 PN10 NBR - 7ME6520-5DB13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

100.535.000 VNĐ

100.535.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Zalo Facebook

Liên Hệ